ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓