ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
เลขที่ ๙๑ ถนนพิทักษ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๐-๒๑๗๒
โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๒๙๖๖
อีเมล์ mcu_pb@hotmail.com
เว็บไชต์
pnb.mcu.ac.th