เมนู

งานวิจัย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

รายนามอาจารย์ที่ดำเนินการจัดทำวิจัยแล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2562

งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 5 เรื่อง

[/vc_column_text][vc_column_text]

งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
งานวิจัย ปีการศึกษา 2561

งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 

ปีการศึกษา 2561 มีงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 2 เรื่อง:-
1.กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักพุทธธรรม โดย พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม และ ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์
2.การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัด และการถ่ายทอด ภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  โดย พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ และนายนรุณ กุลผาย

ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย

งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560


*กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาบนพื้นที่ราบสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ
*การเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา
*การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม
*การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) โดย นายสุพล ศิริ
*ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาวิชาศาสนา)โดย นายปัญญา กันภัย
*การเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา

งานวิจัย ปีการศึกษา 2559

งานวิจัย ปีงบประมาณ 2559


*กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักพุทธธรรม โดยพระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม
*การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัด และการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดย พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]