ดาวน์โหลด

* ราชกิจจานุเบกษา ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
* เอกสารแสดงความประสงค์ขอใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตนักศึกษา
* เอกสารแสดงความประสงค์ขอใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป
* พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง
* เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 26-27 มกราคม 2560
* แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
* กน.ปศ.๐๖-แบบฟอร์มการเสนอโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
* เอกสารสำหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 64