สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

สุภาษิต

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก[/vc_column_text][vc_column_text]

ปรัชญา

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ปณิธาน

ศึกษาพระไตรปิฎก  และวิชาชั้นสูง
สำหรับพระภิกษุสามเณร  และคฤหัสถ์

[/vc_column_text][vc_column_text]

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษาพุทธศาสตร์
บูรณาการสู่ชุมชน

[/vc_column_text][vc_column_text]

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]