ตราสัญลักษณ์

    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โลโก้ มจรรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว     เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตรงฐานพระเกี้ยวมีอักษรย่อ ม จ ร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประดิษฐานอยู่ตรงกลางของธรรมจักร ที่ขอบกลางด้านบนของธรรมจักร มีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอำนวยแสงสว่างทางปัญญาให้แก่ชาวโลก ที่ขอบกลางด้านล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลักษณะงานที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี้

1. งานด้านเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
2. งานด้านทะเบียนการศึกษา
3. งานด้านการออกหลักฐานสำคัญของมหาวิทยาลัย

    พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)     เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหลังพระเกี้ยวมีธรรมจักร ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษร ม จ ร เป็นชื่อย่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้างล่างสุดมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลักษณะงานที่ต้องใช้เข็มสัญลักษณ์นี้

1. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับ
2. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับปริญญาบัตร
3. ใช้เป็นเครื่องหมายในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย