พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๒

พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๒

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา