โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี

กระบวนการวางแผน เป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร  เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษา ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนงานและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่สังกัด  ทั้งนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  เพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน  รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้  และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทางและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยและเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 วัตถุประสงค์

๑ เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนา และแผนปฎิบัติการประจำปี

๒ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในทุกด้าน

๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี

๔ เพื่อให้บุคลากรสามารถแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์