เมนู

งานวิจัย

งานวิจัย ปีการศึกษา 2559

งานวิจัย ปีงบประมาณ 2559


*กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักพุทธธรรม โดยพระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม
*การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัด และการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดย พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ

งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560


*กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาบนพื้นที่ราบสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ
*การเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา
*การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม
*การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) โดย นายสุพล ศิริ
*ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาวิชาศาสนา)โดย นายปัญญา กันภัย
*การเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา