สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สุภาษิต

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญา

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธาน

ศึกษาพระไตรปิฎก  และวิชาชั้นสูง
สำหรับพระภิกษุสามเณร  และคฤหัสถ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษาพุทธศาสตร์
บูรณาการสู่ชุมชน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม