บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ

Untitled Document


พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี,ดร.
ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
วุฒิการศึกษา: ป.ธ. 4, พธ.บ. (จริยศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
Email: sara _sing10@hotmail.com


นางฐาปนี ศิริ
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
วุฒิการศึกษา: บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
Email: tapanee37@hotmail.com
เบอร์โทร: 08-4989-7441

นางบุณยนุช สุนประโคน
เจ้าหน้าที่ธุระการ/ทะเบียนและวัดผล
วุฒิการศึกษา: คบ.,ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
Email: nuchsunprakhon@gmail.com
เบอร์โทร: 08-8293-9174
 

นางเทวา กันภัย
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา/คลังและพัสดุ
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Email: mai35to@hotmail.com
เบอร์โทร:08-6213-3013

นายสมเจตน์ มีตาบุญ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา: พธ.บ.(ศาสนา)
Email: unung.2150@hotmail.com
เบอร์โทร: 08-7943-8162