บุคลากรฝ่ายบริหาร

Untitled Document


พระเทพรัตนกวี
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.7, ค.ม.(กิตติมศักดิ์), พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)


พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
ป.ธ.6, M.ED., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)


ผศ.เฉลียว รอดเขียว
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
B.A.(Phil.), M.A.(Phil.)


พระครูสิริพัชรโสภิต
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.5,พธ.บ.,สส.ม.,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)


นายสุพล ศิริ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.3, พธ.บ.,ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม)


นายปัญญา กันภัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.7, พธ.บ.,M.A.(Phil.)