บุคลากรฝ่ายบริหาร


พระเทพรัตนกวี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ประธานกรรมการบริหาร
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.7, ค.ม.(กิตติมศักดิ์), พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)


พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร.
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์, เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม,
ผู้อำนวยการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.6, M.ED. สาขาการบริหารการศึกษา จากอินเดีย,
พธ.ด. สาขาพระพุทธศาสนา

ผศ.เฉลียว รอดเขียว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
B.A.(Phil), M.A.(Phil)


พระครูสิริพัชรโสภิต,ดร.
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด,
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.5,
ป.ตรี:พธ.บ.(ศาสนา),
สส.ม.สังคมสงเคราะห์ทา งการศึกษา, พธ.ด.พระพุทธศาสนา


นายสุพล ศิริ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.3, พธ.บ.(ศาสนา),
ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม)


นายปัญญา กันภัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.7, พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Phil)