บุคลากรฝ่ายบริหาร

Untitled Document

 

 


พระเทพรัตนกวี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ประธานที่ปรึกษา
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.7, ค.ม.(กิตติมศักดิ์), พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)


พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร.
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์, เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม,
รักษาการผู้อำนวยการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.6, M.ED. สาขาการบริหารการศึกษา จากอินเดีย,
พธ.ด. สาขาพระพุทธศาสนา

ผศ.เฉลียว รอดเขียว
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
B.A.(Phil), M.A.(Phil)


พระครูสิริพัชรโสภิต
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด,
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.5,
ป.ตรี:พธ.บ.(ศาสนา),
สส.ม.สังคมสงเคราะห์ทา งการศึกษา, พธ.ด.พระพุทธศาสนา


นายสุพล ศิริ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.3, พธ.บ.(ศาสนา),
ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม)


นายปัญญา กันภัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ป.ธ.7, พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Phil)