บุคลากรฝ่ายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

คณะพุทธศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาศาสนา

หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


พระปลัดวุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ, ดร.
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: พธ,บ. (การสอนสังคมศึกษา)
ป.โท: กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ป.เอก: พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
Email: wut.2939@hotmail.com
เบอร์โทร:08-9959-2939

ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: พธ.บ.(ศาสนา)
ป.โท: ศศ.ม.(ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา)
ป.เอก: พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
Email: payfa2560@hotmail.com
เบอร์โทร: 09-1862-5995

พระปลัดพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร.
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: พธ.บ.(ศาสนา)
ป.โท: ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ป.เอก:รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
Email: pee2513@gmail.com
เบอร์โทร: 08-9271-1705

พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา: ป.ธ.4
ป.ตรี: พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ1
ป.โท: รป.ม., พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
Email: thanagorn_s@hotmail.com
เบอร์โทร: 09-4553-9962

พระครูสิริพัชรากร (พงศกร กลฺยาณสิริ)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วุฒิการศึกษา: ป.ธ.5
ป.ตรี: พธ.บ.(ศาสนา)
ป.โท:พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
Email: pklk2509@windowslive.com
เบอร์โทร: 08-0802-3359

พระครูสิริพัชรากร (สมบัติ สิริคุตฺโต)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
ป.โท: รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
Email: –
เบอร์โทร: 09-0359-4640
พระสมุห์ชาญชัย าณชาโต
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา
ป.ตรี: พธ.บ.(ศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ1
ป.โท: พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
Email: –
เบอร์โทร: 08-6210-9143
พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วุฒิการศึกษา: ป.ธ. 4
ป.ตรี: พธ.บ. (จริยศึกษา)
ป.โท: กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ป.เอก: พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
Email: sara _sing10@hotmail.com
เบอร์โทร:
นายสุพล ศิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษา: ป.ธ.3
ป.ตรี: พธ.บ.(ศาสนา)
ป.โท: ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม)
Email: supon_siri@hotmail.com
เบอร์โทร: 08-4505-8059
พระครูปริยัติพัชรธรรม (ชัยฤทธิ์ สุธมฺโม)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา
ป.ตรี: พธ.บ.(ศาสนา)
ป.โท: พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
Email: –
เบอร์โทร: 08-9194-7683
พระครูประโชติพัชรพงศ์ (นัฐพงษ์ วิสุทฺโธ)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
ป.โท: พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
Email:-
เบอร์โทร: 08-7202-5052
นายปิยวัช ละคร
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: ค.บ.(ภาษาอังกฤษ
ป.โท: ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
Email: –
เบอร์โทร: 08-9906-4503
นายปัญญา กันภัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา: ป.ธ.7
ป.ตรี: พธ.บ.(ปรัชญา)
ป.โท: M.A.(Phil)
Email: panya_mcupb@hotmail.com
เบอร์โทร: 08-6203-1467
นายนรุณ กุลผาย
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: พธ.บ.(ศาสนา)
ป.โท: พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
Email: naroon_na@hotmail.com
เบอร์โทร:08-9959-8002
นายแสนสุริยา รักเสมอ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษา:
ป.ตรี: พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
ป.โท: พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
Email: mahabunnak@gmail.com
เบอร์โทร: 08-46205960