ผลงานบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ เลขที่ ๙๑ ถนนพิทักษ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๐-๒๑๗๒ โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๒๙๖๖

เว็บไชต์: pnb.mcu.ac.th